1.ขั้นตอนการสำรวจ

Survey

A. สำรวจพื้นที่หน้างาน สภาพแวดล้อมโดยรวม ทิศทางของแสงแดด ระดับดิน คุณภาพของดิน และทิศทางลม

Survey the operational area, the overall environment, sunlight directions, soil levels, soil quality, and wind directions.

B. สำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์

Survey the customer’s demands, used as the guidelines for landscape design and improvement.

2.ขั้นตอนการออกแบบ

Design

A. นำเสนอแบบร่าง (Concept Layout) และงบประมาณให้ลูกค้าพิจารณา

Present concept layout and budget to the customer for consideration.

B. จัดทำแบบก่อสร้างและใบเสนอราคาเสนอลูกค้า

Provide the construction drawing and quotation for the customer.

3.ขั้นตอนการก่อสร้าง

Construction

A. การก่อสร้างจะดำเนินการภายใน 7 วัน หลังลูกค้าอนุมัติและชำระค่าใช้จ่ายงวดแรก

7-days of constructional operation after the customer’s approval and after the first installment payment.